خبرنامه

گزارش آموزش پمپ فاکس به پرسنل پتروشیمی لرستان

در تاریخ 31/1/96 کلاس آموزش کاربری پمپ پرتابل آتش نشانی فاکس 3 شرکت روزنباور در مجتمع پتروشیمی لرستان با حضور پرسنل و مدیران آتش نشانی ، توسط مدیران فروش و آموزش شرکت مهندسی و بازرگانی خلیل به صورت تئوری و عملی برگزار شد.

همچنین جهت آزمایش عملی پمپ فاکس دو مانور آبرسانی در سطح و همچنین آبرسانی در ارتفاع با موفقیت انجام شد.