خبرنامه

جاذب مواد نفتی SORB

راه‌حل فوری برای جمع‌آوری
مواد نفتی پس از حوادث و نشتی‌ها

SORB ماده ای 100% ارگانیک و جاذب می‌باشد که می‌توان آن را بدون نگرانی روی سطح جاده، آب و یا هر سطح دیگری استفاده کرد.

SORB می‌تواند در چند ثانیه 4 برابر وزن خود را جذب کند. به دلیل وزن سبک، جابجایی آن بسیار ساده است و  انتقال آن پس از استفاده، کم هزینه است.

همین دلایل کافیست تا این جذب کننده نسبت به رقبا در موقعیت بهتری قرار گیرد. 


دریافت کاتالوگ

746821SORB-site-logo